กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานภูมิสถาปนิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 – 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางภูมิสถาปัตยกรรม
 • พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหนึ่งทางผังเมือง
 • พนักงานนิติกร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์