กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1-10 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่างเครื่องสื่อสาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท + เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   • เพศชาย
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ช่างไม้
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท + เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   • เพศชาย
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ช่างโทรศัพท์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท + เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   • เพศชาย
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ช่างโลหะ
  • จำนวน – 1
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท + เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกลโลหะ ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างประสาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   • เพศชาย
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • พนักงานแปลและล่าม
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท + เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
   • เพศชาย/หญิง
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • พนักงานทางสาย
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท + เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 2,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กรุงเทพ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์