สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • ผู้ช่วยงานพัสดุ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล
 • พนักงานสนับสนุนการประชุม
  • จำนวน – 7 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า
 • พนักงานซ่อมบำรุงปฏิบัติ/งานด้านไฟฟ้า
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 • พนักงานซ่อมบำรุงปฏิบัติ/งานด้านโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
 • ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ
 • นักวิชาการสื่อสารมวลชน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาโท ในสาขาวิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์
 • นักวิชาการบริหารงานบุคคล
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์
 • นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์