สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 20 ตำแหน่ง 73 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 12 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
    • อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท
   • ปวช. ในทุกสาขาวิชา
    • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
   • ปวท. ในทุกสาขาวิชา
    • อัตราค่าตอบแทน : 13,010 บาท
   • ปวส. ในทุกสาขาวิชา
    • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
 • พนักงานเรียงพิมพ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
    • อัตราค่าตอบแทน : 10,530 บาท
   • ปวช. ในทุกสาขาวิชา
    • อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท
   • ปวท. ในทุกสาขาวิชา
    • อัตราค่าตอบแทน : 13,010 บาท
   • ปวส. ในทุกสาขาวิชา
    • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
 • พนักงานการจัดการระบบข้อมูล
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
 • พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
 • พนักงานเทคนิคออกอากาศ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร หรือสื่อสารโทรคมนาคม
  • อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
 • นักวิชการการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชากฎหมาย
  • อัตราค่าตอบแทน : 21,000 บาท
 • พนักงานวิชาการสื่อใหม่
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • ผู้ประกาศข่าว
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่กระจายเสียง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • ผู้สื่อข่าว
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • ช่างภาพโทรทัศน์
  • จำนวน : 12 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
 • พิธีกรดำเนินรายการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 25,590 บาท
 • เจ้าหน้าที่อกกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 25,590 บาท
 • ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 25,590 บาท
 • ผู้กำกับรายการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์
  • อัตราค่าตอบแทน : 25,590 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฏร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์