กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง 33 อัตรา


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 ตำแหน่ง 33 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 8 – 14 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน – 10 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การเลขานุการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • นิติกร
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน – 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเกษตร
  • จำนวน – 7 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กีฏวิทยา โรคพืช ชีววิทยา จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางเกษตรศาสตร์ กีฏวิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ภูมิศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร บริหารธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ โภชนาการชุมชน การอาหาร โภชนวิทยา โภชนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ทางการเกษตร ศึกษาศาสตร์ทางคหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางการถ่ายภาพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ การถ่ายภาพและภาพยนตร์
 • เจ้าพนักงานการเกษตร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์ ช่างกลการเกษตร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ปฏิบัติงานที่

 • หน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์