กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จัดทำแผนงานโครงการต่างๆ และประเมินผล หรืองานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด
   • มีความรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือการบัญชี การกำหนดยุทธศาสตร์นโยบายต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทำแผนงานโครงการต่างๆ และประเมินผล หรืองานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด
 • ผู้เชี่ยวชาญแรงงานระหว่างประเทศ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • มีประสบการณ์งานด้านแรงงานระหว่างประเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลาการที่กำหนด
   • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการอ่าน การพูด การเขียน ในระดับดีมาก
 • ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ
   • มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าตามที่กำหนด
   • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับสาระสำคัญของเนื้อหา เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีดิจิตอล
   • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในด้าน IT audit
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารองค์กร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 37,680 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ด้านโสตทัศนศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศิลป์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการตัดต่อสื่อภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ เป็นระยะเวลาตามที่กำหนด
   • มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านช่องทาง Social Media Mobile Communication และเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
   • มีทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านการตัดต่อ
   • มีประสบการณ์ในงานตัดต่อวีดีโอและงานสร้างกราฟิกและเอฟเฟคด้านภาพต่างๆ

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20-24 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์