กรมป่าไม้ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา


กรมป่าไม้ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 – 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี หรือการเงอนและการธนาคาร
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัด
 • ช่างสำรวจ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง หรือเทคนิควิศวกรรมสำรวจ
 • เจ้าพนักงานการเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือช่างกลเกษตร
 • เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการป่าไม้
  • จำนวน : 13 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
 • นักวิชาการเผยแพร่
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นักวิทยาศาสตร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์แผนที่ สารสนเทศศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นิติกร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมป่าไม้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 28 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์