ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา


ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 21,250 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
   • อายุ 18 ถึง 45 ปี
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ Smart for work ของมหาวิทยาลัย หรือผลการสอบ ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.
 • ทดสอบความถนัด ความสามารถ และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์