บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 ตำแหน่ง 25 อัตรา


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 ตำแหน่ง 25 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการและการตลาด การจัดการบริหารธุรกิจ หรือการจัดการโลจิสติกส์
  • อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท
 • ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    • อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ส่วนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล)
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หรือภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
    • 2 อัตรา
     • อัตราเงินเดือน : 17,830 บาท
   • ปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาด หรือเศรษฐศาสตร์
    • 2 อัตรา
     • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
    • 1 อัตรา
     • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
 • ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิติศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาอาชีวอนามัย
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านดิจิทัล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์
  • อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
 • ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
    • อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม
    • อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางไฟฟ้ากำลัง
    • 2 อัตรา
     • อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
   • ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
    • 1 อัตรา
     • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
   • ปวส. ในสาขาวิชาช่างสำรวจ
    • 1 อัตรา
     • อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี
  • อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
 • ฝ่ายยานพาหนะขนส่ง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์
  • อัตราเงินเดือน : 10,740 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 18 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์