กรมทางหลวง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร 2 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – แขวงทางหลวงมุกดาหาร สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • หรือ เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – แขวงทางหลวงมุกดาหาร สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 3
  • วุฒิการศึกษา – ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • หรือ เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณสำนักงานทางหลวงที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3-7 สิงหาคม 2563

เว็บไซต์