สำนักงานสาธารณสุขบุรีรัมย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ พลศึกษา สุขศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด แพทย์แผนจีน หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14-28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์