กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกร, นักวิทย์, นิติกร, นักจัดการงานทั่วไป 13 อัตรา


กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ, นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 13 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรปฏิบัติการ
  • จำนวน – 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน – 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000 บาท
 • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์