ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 สังกัดสำนักเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 1 อัตรา


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้บริหารทีม 10 สังกัดสำนักเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้บริหารทีม 10
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – สำนักเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติเพื่อการประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงินการบัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
   • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้อง รวมระยะเวลาประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง
   • หากมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่รับผิดชอบงาน และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
   • มีความรู้ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบบุคลิกภาพ

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธกส.

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 31 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์