สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 17 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 4 อัตรา
   • โรงพยาบาลลับแล : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลทองแสนขัน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลวิชัย : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลฟากท่า : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านโคก : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
 • นักจิตวิทยาคลินิก
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลน้ำปาด : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านโคก : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • โรงพยาบาลพิชัย
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม
 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลบ้านโคก
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • จำนวน : 3 อัตรา
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน
   • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่
  • ค่าตอบแทน : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • นายช่างเทคนิค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรืออิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์