สำนักงานสาธารณสุขบึงกาฬ รับสมครเป็นพนักงานกระทรวง 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขบึงกาฬ รับสมครเป็นพนักงานกระทรวง 9 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,850 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยพยาบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • ช่างเครื่องช่วยคนพิการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด บึงกาฬ ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 24 – 28 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์