สำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 15 ตำแหน่ง 33 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสมุทรปราการ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 15 ตำแหน่ง 33 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เกษตรศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช.
 • พนักงานบัตรรายงานโรค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช.
 • พนักงานประจำห้องทดลอง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 8,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สมุทรปราการ ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์