มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสม
 • มีความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน
 • มีความรู่ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 • มีทักษะด้านการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์