สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ประสานงานโครงการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์