ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครเป็นพนัักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่งจำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ชำนาญการด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์
 • ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขา วิศวกรรมศาสต/ร์วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์
 • ผู้ชำนาญการด้านการบริหารพัสดุ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา
 • ผู้ชำนาญการด้านทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี ทุกสาขา

วิธีการสมัคร

 • ส่งเอกสารการสมัครไปที่ hr@mbu.ac.thl

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์