สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลทั่วไป และบุคคลพิการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครบุคคลทั่วไป และบุคคลพิการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • สำนักงานเลขานุการกรม 22 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา
  • นักทรัพยากรบุคคล 4 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 7 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 2 อัตรา
 • กองกฎหมาย 7 อัตรา
  • นิติกร 7 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 3 อัตรา
 • กองกำกับและตรวจสอบ 24 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 7 อัตรา
 • กองข่าวกรองทางการเงิน 13 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
  • นิติกร 9 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 1 อัตรา
 • กองคดี 1 จำนวน 5 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 3 อัตรา
 • กองคดี 2 จำนวน 13 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  • นิติกร 6 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 6 อัตรา
 • กองคดี 3 จำนวน 11 อัตรา
  • นิติกร 5 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 3 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 1 อัตรา
 • กองคดี 4 จำนวน 7 อัตรา
  • นิติกร 6 อัตรา
  • นิติกร/คนพิการ 1 อัตรา
 • กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป/คนพิการ 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 1 อัตรา
 • กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 21 อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา
  • นิติกร 8 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 7 อัตรา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 4 อัตรา
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 1 อัตรา
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส. 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช. 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 • นักจัดการงานทั่วไป
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • นักทรัพยากรบุคคล
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • นักวิชาการพัสดุ
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวส.
  • ปวส.หรือเทียบเท่า
 • เจ้าพนักงานธุรการ/ปวช.
  • ปวช.หรือเทียบเท่า
 • นิติกร
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • นิติกร/คนพิการ
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

อัตราค่าจ้าง

 • วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท
 • วุฒิปวส. 11,500 บาท +เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 • วุฒิปวช. 9,400 บาท +เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 11 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์