สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. ปี2563


ช่องทางรับข่าวสาร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศเรื่องกำหนดเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี2563

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สถานที่สอบ