สำนักงานสาธารณสุขกาญจนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, พัสดุ 7 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสาธารณสุข, แพทย์แผนไทย, พัสดุ 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา
   • กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา
   • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2 อัตรา
   • กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติการที่ : กลุ่มแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14-18 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์