สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ นักวิชาการสาธารณสุข,การเงิน,เวชสถิติ 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งคอย
   • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสาไห้
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยาคลินิก พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ พลศึกษา สุขศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม แพทย์แผนจีน
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลหนองแค
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลบ้านหมอ
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่าทางเวชระเบียน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21-25 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์