การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัคร 71 อัตรา


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัด 71 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกร ระดับ 5 โยธา/ขนส่ง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร ระดับ 4 โยธา/ขนส่ง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร ระดับ 4 โยธา
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 จำนวน 7 อัตรา
   • ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร ระดับ 4 ไฟฟ้ากำลัง
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • ฝ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา
   • ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 1 อัตรา
   • ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร ระดับ 4 ไฟฟ้าสื่อสาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายปฏิบัติการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ระยะเวลา 1-2 ปี
 • วิศวกร ระดับ 4 ไฟฟ้าสื่อสาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร ระดับ 4 เครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายปฏิบัติการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมเครื่องกล ระยะเวลา 1-2 ปี
 • วิศวกร ระดับ 4 เครื่องกล
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • ฝ่ายปฏิบัติการ 3 อัตรา
   • ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • วิศวกร ระดับ 4 คอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายปฏิบัติการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 1- 2 ปี
 • สถาปนิก ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรม ระยะเวลา 1-2 ปี
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาที่มีการเรียนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานสถิติ ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายปฏิบัติการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตในสาขาสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
   • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านสถิติ เป็นระยะเวลา 1-2 ปี
 • พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมสารสนเทศ หรืออื่นๆที่ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • โปรแกรมเมอร์ ระดับ 4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักสื่อสารองค์กร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต ศิลปบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานบัญชี ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานการเงิน ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม การผลิต การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานตรวจสอบ ระดับ 4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักตรวจสอบ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • นิติกร ระดับ 4
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักกฎหมาย 3 อัตรา
   • สำนักนิติกรรม 5 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์กร นิติศาสตร์
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 / เลขานุการ ระดับ 4
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่
   • สำนักผู้ว่าการ 2 อัตรา
   • สำนักกฎหมาย 1 อัตรา
   • สำนักตรวจสอบ 1 อัตรา
   • ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 อัตรา
   • ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 จำนวน 2 อัตรา
   • สํานักงานพัฒนาระบบงาน จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • พนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย
   • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติรวม

 • มีผลการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEIC … 495 คะแนน
  • TOEFL … 60 คะแนน
  • IELTS … 4.5 คะแนน
  • CU-TEP … 60 คะแนน
  • TU-GET … 500 คะแนน

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์