กรมชลประทาน รับสมัครเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 48 อัตรา


กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 10 ตำแหน่ง 48 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโครงสร้าง
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิทยาศาสตร์กายภาพทางสมุทรศาสตร์ สมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภูมิศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์และสถิติ คณิตศาสตร์ สถิติ
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสํารวจ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส. หรือสูงกว่า
 • นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 15 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส. หรือสูงกว่า
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 12 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส. หรือสูงกว่า
 • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พืชศาสตร์
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือสูงกว่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน ตลอด 24 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 กันยายน – 21 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์