กรมปศุสัตว์ รับสมัครเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 44 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 7 ตำแหน่ง 44 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 25 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตวรักษ์
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปวส. ขึ้นไป
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปวส. ขึ้นไป
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปวส. ขึ้นไป
 • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปวส. ขึ้นไป
 • นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร โยธา ก่อสร้าง สำรวจ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปวส. ขึ้นไป
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคนิคการสัตวแพทย์ ชีววิทยา ชีวเคมี พิษวิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการสัตวแพทย์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร
   • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ตลอด 24 ชั่วโมง

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 27 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์