กรมควบคุมโรค รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 15 อัตรา


กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  • จำนวน : 14 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองระบาดวิทยา 3 อัตรา
   • กองนวัตกรรมและวิจัย 1 อัตรา
   • กองโรคไม่ติดต่อ 1 อัตรา
   • กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 2 อัตรา
   • สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 อัตรา
   • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์