สำนักงานสาธารณสุขลำปาง รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งการเงินและบัญชี, พัสดุ 4 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
   • กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่พริก
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
  • ค่าตอบแทน : 11,280/13,800/13,010 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลั ง อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมโยธา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

กำหนดการรับสมัคร

 • 8-15 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์