สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สังกัด 4 วิทยาลัย 6 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ครู) สังกัด 4 วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 6 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เปิดรับ 12 – 22 ตุลาคม 2563

 • ครูช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 • ครูสาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า/ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย/มัณฑนศิลป์- Fashion Design/ เทคโนโลยีไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น/อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย/คหกรรม(ผ้าและเครื่องแต่งกาย/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับ 12 – 19 ตุลาคม 2563

 • ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เปิดรับ 19 – 26 ตุลาคม 2563

 • ครูภาษาไทย 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ครูช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการโลหะ/วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมโลหะ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ/อุตสาหกรรมศิลป์ช่างเชื่อม/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการเชื่อมโลหะ/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับ 15 – 21 ตุลาคม 2563

 • ครูการตลาด 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/โฆษณา

**ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
เงินเดือน : 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยที่ต้องการสมัคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์