กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 225 อัตรา


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 225 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
  • จำนวน : 150 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์
 • นิติกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 20 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 20 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • จำนวน : 30 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่งหรือสูงกว่า
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์