กระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 11 อัตรา


กระทรวงการคลัง รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 11 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • เงินเดือน : 17,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักประชาสัมพันธ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 9,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์