กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการ สังกัดกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กมว.) 7 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กมว.) 7 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานประจำสำนักงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พนักงานประจำห้องทดลอง
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • ค่าตอบแทน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 • เจ้าพนักงานการเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์