ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านการบัญชี สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1 อัตรา


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1 อัตรา ครั้งที่ 4/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • อาจารย์ทางด้านการบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า โดยผ่านการสอบป้องกันโครงร่างดุษฎีวิทยานิพนธ์ ทางการบัญชีห รือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทำวิจัย
   • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
 • ทดสอบการสอน
 • นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทาง Email หรือสมัครทางไปรษณีย์

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 ตุลาคม – 23 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์