สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา


สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 ตำแหน่ง 19 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นายช่างเทคนิคด้านไฟฟ้า
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง
 • นายช่างเทคนิคด้านโยธา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางโยธา หรือก่อสร้าง
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 19,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการศึกษา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการสถิติ / ปริญญาโท
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือเวชระเบียน หรือเวชสถิติ
 • เศรษฐกร / ปริญญาโท
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 21,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์วัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์