สำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี รับสมัครสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • แพทย์แผนไทย
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.สต.หนองตาคง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นักกายภาพบำบัด
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.เขาสุกิม 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • รพ.ขลุง 1 อัตรา
   • รพ.สต.วังสรรพรส 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรืออื่นๆตามที่กำหนด
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.ขลุง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.เขาสุกิม 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.ท่าใหม่ 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.นายายอาม 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ผู้ช่วยช่างทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.สองพี่น้อง 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติ
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
   • หรือ เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 ด้านช่างสาขาทั่วไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก เป็นต้น
   • หรือ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 • พนักงานเอกสารทั่วไป
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.เขาคิชฌกูฏ 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติ
   • มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
   • หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาหรือเทียบเท่า
 • พนักงานบริการ
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • รพ.ท่าใหม่ 1 อัตรา
   • รพ.โป่งน้ำร้อน 1 อัตรา
   • รพ.เขาสุกิม 1 อัตรา
   • รพ.เขาคิชฌกูฏ 1 อัตรา
   • รพ.สต.เขาสะท้อน 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติ
   • มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือ
   • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญ
   • ได้รับวุฒิปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • รพ.สอยดาว 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านคลองบอน 1 อัตรา
   • รพ.สต.สวนส้ม 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติ
   • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
   • หรือ มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
   • หรือ ได้รับวุฒิปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์