โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา


โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 17 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2563
 • 17 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆตามความเหมาะสม
 • นักสังคมสงเคราะห์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆตามความเหมาะสม
 • นักโภชนาการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆตามความเหมาะสม
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • พนักงานบัตรรายงานโรค
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • พนักงานประจำห้องยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ม.ต้น หรือม.ปลาย หรือเทียบเท่า
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 7 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในสาขาตามความเหมาะสม
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือเทียบเท่า ในสาขาตามความเหมาะสม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
 • และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 – 50 ปีบริบูรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์