สำนักงานสาธารณสุขสระแก้ว รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.สต.นางาม
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.วังน้ำเย็น
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 11,450 / 12,240 บาท ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวส. ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 / 9,540 / 10,200 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.วังน้ำเย็น
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. ทางด้านพาณิชยการ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าพนักงานสถิติ
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.เขาฉกรรจ์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 / 9,540 / 10,200 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. ทางด้านพาณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจ การเงินเทคนิคการตลาด การตลาด เลขานุการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์และสถิติ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.ตำบลบ้านตาง๊อก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 8,300 บาท
  • คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีในหน่วยงานของรัฐ
   • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขา วิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • รพ.สต.บ้านนาดี 1 อัตรา
   • รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
   • วุฒิการศึกษา ม.ต้นหรือม.ปลายสายสามัญ
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.วังน้ำเย็น
  • คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
   • วุฒิการศึกษา ม.ต้นหรือม.ปลายสายสามัญ
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • รพ.เขาฉกรรจ์ 1 อัตรา
   • รพ.วังน้ำเย็น 1 อัตรา
  • คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
   • หรือ วุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือม.ปลาย สายสามัญ
   • หรือ วุฒิการศึกษา ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล
 • พนักงานบริการ/ขับรถยนต์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : รพ.วังน้ำเย็น
  • คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
   • หรือ วุฒิการศึกษา ม.ต้น หรือม.ปลาย สายสามัญ
   • หรือ วุฒิการศึกษา ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ลานรักษ์สุข ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

เว็บไซต์