สำนักงานสาธารณสุขสิงห์บุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขสิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 19 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

จำนวน

 • 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • 18,000 บาท

คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี

 • สาขา สาธารณสุขศาสตร์ ,จิตวิทยาคลินิก ,พยาบาลศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,แพทยศาสตร์ ,ทันตแพทย์ศาสตร์ ,เทคนิคการแพทย์ ,วิทยาศาสตร์ประยุกต์ / การแพทย์ ,เภสัชศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ ,คหกรรมศาสตร์ ,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ,การแพทย์แผนไทย ,การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ,เทคโนโลยีชีวภาพ / สิ่งแวดล้อม ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,ศึกษาศาสตร์ ,พลศึกษา / สุขศึกษา ,วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,เศรษฐศาสตร์ ,เวชศาสตร์ / วิทยาศาสตร์การกีฬา ,วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบคอมพิวเตอร์
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์