สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 16 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ทันตแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
  • วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
   • และ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาทันตแพทย์ชั้น 1
   • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • นายแพทย์ / ชั่วคราว
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
  • วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต
   • และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
   • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ /ชั่วคราว
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โททาง ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ชั่วคราว
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
   • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์