สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เภสัชกรปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
  • อัตราเงินเดือน : 15,800-17,380 / 17,500-19,250 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาเภสัชศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
  • อัตราเงินเดือน : 21,000-23,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
   • และ ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์