สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา

นักวิชาการสาธารณสุข

  • จำนวน : 2 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ,จิตวิทยา ,พยาบาล ,วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,แพทยศาสตร์ ,ทันตแพทยศาสตร์ ,เทคนิคการแพทย์ ,วิทยาศาสตร์การแพทย์ ,เภสัชศาสตร์ ,เกษตรศาสตร์ ,คหกรรมศาสตร์ ,สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ,สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ,วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ,คณิตศาสตร์และสถิติ ,เศรษฐศาสตร์ ,ศึกษาศาสตร์ ,วิศวกรรมสุขาภิบาล ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / อนามัยชุมชน / อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด

อัตราเงินเดือน

  • 18,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์