สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 ตำแหน่ง 73 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 ตำแหน่ง 73 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 27 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักกายภาพบำบัด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบําบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบําบัด
 • นักเทคนิคการแพทย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สภาเทคนิคการแพทย์
 • แพทย์แผนไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • นักจิตวิทยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่าใน สาขาวิชาทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 18 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 13,300 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป
 • เจ้าพนักงานพัสดุค่าตอบแทน 10200 บาทวุฒิการศึกษาปวสหรืออนุปริญญาหรือที่เท่าในสาขาวิชาการบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการทั่วไป
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 10,200 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรอื่นทางเวชกิจฉุกเฉิน หรืออนุปริญญาทาง เวชกิจฉุกเฉิน
   • หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา ทางเวชกิจฉุกเฉิน
 • โภชนากร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 12,240 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวท. ปวส. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • พนักงานช่วยการพยาบาล
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • และ มีความรู้ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • และ มีความรู้ความสามารถความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานบริการ/ทำความสะอาด
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • พนักงานบริการ/ทั่วไป
  • จำนวน : 8 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • และ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • พนักงานบริการ/ขับรถยนต์
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย
   • และ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
 • พนักงานประกอบอาหาร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • พนักงานเปล
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์