กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา


กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 10 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563

ช่องทางรับข่าวสาร

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์สารสนเทศ
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองบริหารการคลัง 1 อัตรา
   • กองโรคไม่ติดต่อ 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการจัดการทั่วไป
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองบริหารการคลัง 1 อัตรา
   • กองระบาดวิทยา 1 อัตรา
   • กองโรคติดต่อทั่วไป 1 อัตรา
   • กองวัณโรค 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือการเงิน
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
   • กองวัณโรค 1 อัตรา
   • สถาบันราชประชาสมาสัย 1 อัตรา
   • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา
   • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด หรือการจัดการทั่วไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ ในระดับเดียว หรือขึ้นไป กับวุฒิสมัคร