กรมการแพทย์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 28 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พยาบาลวิชาชีพ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
   • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์