กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักบัญชีการเงิน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุไม่เกิน 50 ปี
   • มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • นักวิชาการด้านระบบงานติดตามและประเมินผล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสถิติ
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • อายุไม่เกิน 45 ปี
   • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 – 5 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์