กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก


กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 14 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ – สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 9 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง – 3 อัตรา
   • แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 – 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักงานทางหลวงที่ 5 – 3 อัตรา
   • แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสารทางวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ประกาศนียบัตรสาขาคอมพิวเตอร์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณชั้น 2 สำนักงานทางหลวงที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก

เว็บไซต์