สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • จำนวน – 4 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • กลุ่มเกษตรกรรม โรงเรียนกรุงแก้ววิทยาคาร – 1 อัตรา
   • กลุ่มวิชาดนตรีสากล โรงเรียนกรุงแก้ววิทยาคาร – 1 อัตรา
   • กลุ่มวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา – 1 อัตรา
   • กลุ่มวิชาดนตรีสากล โรงเรียนคอนสาวิทยา – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรืออื่นๆ ที่กคศ.รับรอง
   • มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 • นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 18,000 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
  • วุฒิการศึกษา – ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตเวชทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ
 • พนักงานวิทยาศาสตร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง – 13,800 บาท
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา – ปวท. หรือปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
   • มีประสบการณ์ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ หรือประสบการณ์ด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
   • มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมการทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

เว็บไซต์