องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายสัตวแพทย์ 5
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์
  • อัตราเงินเดือน : 18,900 บาท
 • วิศวกร 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • อัตราเงินเดือน : 16,830 บาท
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • นักการตลาด 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือคอมพิวเตอร์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 ( จป.วิชาชีพ )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • นักบริหารงานทั่วไป 4
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์