กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเข้ารับราชการ 19 ตำแหน่ง 41 อัตรา


กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งเข้ารับราชการ 19 ตำแหน่ง 41 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 22 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 21,000-23,100 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญา ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
   • และ ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จากแพทยสภา
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันโรคทรวงอกจำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 18,020-19,830 บาท
  • วุฒิการศึกษา + ปริญญา ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 18,020-19,830 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญา ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่
   • สถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวน 7 อัตรา
   • สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 3 อัตรา
   • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 15 อัตรา
   • โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 1 อัตรา
   • โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   • และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลราชวิถี 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันพยาธิวิทยา 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 17,500-19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพิษวิทยา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 21,000-23,100 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
 • นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่
   • โรงพยาบาลราชวิถี 1 อัตรา
   • สถาบันประสาทวิทยา 1 อัตรา
   • สถาบันโรคทรวงอก 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด
 • นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
 • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันโรคทรวงอก 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 15,000-16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
   • และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
  • ปฏิบัติงานที่ – สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 10,840-11,930/11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 9,400-10,340 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรวิชาชีพพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
  • ปฏิบัติงานที่ – โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน – 10,840-11,930/11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ประกาศนียบัตรทางเวชศาสตร์สถิติ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์