งานราชการ: พนักงานจ้างเหมา/ลูกจ้างเหมา/จ้างเหมาเอกชน